Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động chăm sóc, giáo dục cho trẻ theo hướng huy động cộng đồng tại trường Mầm non Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ(KLV02412)

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, phân tích và đánh giá thực trạng, tác giả đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động chăm sóc giáo dục cho trẻ theo hướng huy động cộng đồng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc giáo dục cho trẻ tại trường mầm non Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giáo dục mầm non. Mời các bạn tham khảo

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)