Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học Lê Văn Tám, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội( KLV01925)

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học Lê Văn Tám, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, từ đó luận văn đề xuất các biện pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở nhà trường, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới giáo dục tiểu học trong giai đoạn hiện nay.