Luận văn Thạc sĩ quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên THCS huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương theo chuẩn nghề nghiệp( KLV01902)

Luận văn tập trung trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống hóa cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu, khảo sát và đánh giá thực trạng về quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên THCS huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, đề xuất các biện pháp nhằm đổi mới quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên THCS huyện Cẩm Giàng theo Chuẩn nghề nghiệp, kiểm chứng tính phù hợp và tính khả thi của các biện pháp được đề xuất.