Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên dạy kỹ năng sống cho học sinh ở các trường tiểu học thành phố Bắc Ninh trong bối cảnh đổi mới giáo dục( KLV02448)

Mục đích nghiên cứu của luận văn là nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy kỹ năng sống cho học sinh ở các trường tiểu học thành phố Bắc Ninh để từ đó đề xuất biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy kỹ năng sống cho học sinh ở các trường tiểu học thành phố Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.