Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các trường THCS huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông(KLV02220)

Mục đích nghiên cứu của luận văn dựa trên cơ sở hệ thống hóa lí luận cơ bản về đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, đánh giá thực trạng quản lý việc bồi dưỡng, quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, từ đó đề xuất biện pháp quản lý việc bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng các trường THC trên địa bàn huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, góp phần nâng cao chất lượng quản lý giáo dục, phát triển phù hợp với yêu cầu chuẩn hiệu trưởng hiện nay.