Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho nhân viên nuôi dưỡng ở các trường mầm non quận Ba Đình, thành phố Hà Nội(KLV02253)

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho nhân viên nuôi dưỡng các trường mầm non quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, luận văn đề xuất biện pháp quản lý bồi dưỡng đội ngũ nhân viên nuôi dưỡng nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng thuộc địa bàn nghiên cứu.