Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường THCS thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay( KLV02418)

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường THCS thành phố Vĩnh Yên, luận văn đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường THCS thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)