Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên ở các trường tiểu học quận Ba Đình, thành phố Hà Nội theo định hướng đổi mới giáo dục(KLV01917)

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, luận văn đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên các trường tiểu học quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường và đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.