Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý đội ngũ cộng tác viên thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên(KLV01931)

Luận văn xác định cơ sở lý luận của quản lý đội ngũ cộng tác viên thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo, đánh giá thực trạng quản lý đội ngũ cộng tác viên thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên, đề xuất một số biện pháp quản lý đội ngũ cộng tác viên thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên.