Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý đào tạo tại Trường Cao đẳng Nghề đường sắt theo tiếp cận CIPO( KLV01920)

Luận văn nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý đào tạo nghề tại trường Cao đẳng Nghề đường sắt, đề xuất một số biện pháp quản lý đào tạo nghề theo tiếp cận CIPO đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Đường sắt trong giai đoạn hiện nay.