Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý công tác huy động nguồn lực ở các trường THCS thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang(KLV01927)

Trên cơ sở hệ thống hóa các vấn đề lý luận, khảo sát, phân tích thực trạng quản lý công tác huy động nguồn lực trong quá trình xã hội hóa giáo dục của các trường THCS trên địa bàn thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, luận văn đề xuất một số biện pháp quản lý công tác huy động nguồn lực xã hội góp phần thực hiện các mục tiêu xã hội hóa giáo dục THCS của thành phố.