Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên trường mầm non huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc theo chuẩn nghề nghiệp(KLV02413)

Mục đích nghiên cứu của luận văn: Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn quản lý bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên trường mầm non, từ đó đề xuất các giải pháp quản lý bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên trường mầm non huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc theo chuẩn nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục mầm non hiện nay của địa phương.