Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên trung học cơ sở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La theo chuẩn nghề nghiệp(KLV02243)

Luận văn tập trung nghiên cứu các nội dung chính sau: Nghiên cứu cơ sở lý luận về bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho giáo viên THCS, khảo sát và phân tích thực trạng hoạt động bồi dưỡng và quản lý bồi dưỡng giáo viên các trường THCS huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La theo chuẩn nghề nghiệp, đề xuất biện pháp quản lý bồi dưỡng giáo viên các trường THCS huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La theo chuẩn nghề nghiệp.