Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Phát triển năng lực nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên các trường tiểu học huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang(KLV02263)

Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận việc phát triển năng lực nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên các trường tiểu học, thực trạng phát triển năng lực nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên các trường tiểu học huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang, đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên ở các trường tiểu học huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang.