Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn trường THPT huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nay(KLV01933)

Luận văn tập trung trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn trong các trường THPT, khảo sát, phân tích thực trạng phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn của các trường THPT huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn trường THPT huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Tổ chức khảo nghiệm mức độ cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất trong luận văn.