Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn trường mầm non quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội( KLV01913)

Luận văn tập trung trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống hóa cơ sở lý luận phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn trong các trường mầm non, phân tích thực trạng phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn trường mầm non tại Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội từ đó đưa ra những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của nó, đề xuất các biện pháp nhằm hoàn thiện hoạt động phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn trường mầm non tại Quận Hoàn Kiếm,TP. Hà Nội trong thời gian tới, đưa ra các kiến nghị với cơ quan quản lý cấp trên nhằm tạo cơ sở tiền đề để phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn trường mầm non tại Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội