Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc theo Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông(KLV02421)

Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông và thực trạng công tác phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học huyện Sông Lô,tỉnh Vĩnh Phúc,từ đó đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.