Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam trong bối cảnh hiện nay(KLV01912)

Luận văn tập trung trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống hóa cơ sở lý luận phát triển đội ngũ giáo viên trường trung học cơ sở trong bối cảnh hiện nay, khảo sát thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, đề xuất một số biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam trong bối cảnh hiện nay.