Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Phát triển đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp tại trường Trung cấp nghề Kinh tế kỹ thuật và Thủ công mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh( KLV02410)

Cấu trúc luận văn gồm 3 chương với các nội dung: Chương 1- Cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp trong trường dạy nghề; Chương 2- Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp tại trường trung cấp nghề Kinh tế kỹ thuật và Thủ công mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; Chương 3 - Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp tại trường trung cấp nghề Kinh tế kỹ thuật và Thủ công mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Mời các bạn tham khảo.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)