Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Phát triển đội ngũ giáo viên các trường tiểu học, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình trong bối cảnh đổi mới chương trình giáo dục phổ thông( KLV02443)

Đề tài nghiên cứu lý luận và thực trạng về phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học, từ đó đề xuất một số biện nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nói chung, năng lực giáo viên nói riêng đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên và chương trình giáo dục phổ năm 2018.