Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh khoa Văn hóa - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam( KLV01930)

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng công tác quản lý hoạt động tự học của học sinh khoa Văn hóa - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, luận văn đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh.