Luận văn Thạc sĩ: Phát triển năng lực nghề nghiệp cho giảng viên ở trường cao đẳng kĩ thuật Pakpasak Thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào(KLV02254)

Luận văn tập trung nghiên cứu và xác định cơ sở lý luận về phát triển năng lực nghề nghiệp cho giảng viên ở trường kỹ thuật, khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng phát triển năng lực nghề nghiệp cho giảng viên ở trường cao đẳng Pakpasak Thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực nghề nghiệp cho giảng viên ở trường cao đẳng kĩ thuật Pakpasak Thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.