Giáo trình ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông trong quản lý

Giáo trình "Ứng Dụng Công nghệ Thông Tin và Truyền Thông" cung cấp cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin những kiến thức cơ bản liên quan đến ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông trong quản lý: Các khái niệm cơ bản; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý các lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị và một số công cụ trong công tác quản lý.
Mời các bạn liên hệ Thư viện để có nội dung cụ thể.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)