Giáo trình tham vấn học đường

Giáo trình" Tham Vấn Học Đường" cung cấp những kiến thức lý thuyết và hướng dẫn thực hành cho những người bước đầu làm công tác tham vấn trong môi trường học đường, tạo nền tảng khoa học để có thể học lên thạc sĩ Tâm lý học và Tâm lý học lâm sàng. Nội dung cuốn giáo trình gồm 6 chương: Chương 1- Sức khỏe tâm thần của học sinh trong giai đoạn hiện nay; Chương 2- Những vấn đề chung về tham vấn học đường; Chương 3- Một số lý thuyết và cách tiếp cận được sử dụng trong tham vấn học đường; Chương 4- Các nguyên tắc và tiêu chuẩn đạo đức trong tham vấn học đường; Chương 5- Các kỹ năng tham vấn học đường cơ bản; Chương 6- Quy trình, quản lý và giám sát trong tham vấn học đường.
Mời các bạn liên hệ thư viện để có nội dung cụ thể.