Giáo trình Môi trường và con người

Giáo trình" Môi trường và con người" được cấu trúc thành 4 chương chính như sau: Chương 1 - Những vấn đề chung về con người và môi trường; Chương 2- Các tác động của con người tới môi trường; Chương 3- Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; Chương 4- Giáo dục môi trường.
Mời các bạn liên hệ Thư viện để có nội dung cụ thể.