Giáo trình giáo dục kĩ năng sống

Giáo trình'' Giáo Dục Kỹ Năng Sống"( Dành cho sinh viên Khoa Giáo dục - Học viện Quản lý Giáo dục). Nội dung giáo trình được chia thành 4 chương, bao gồm: chương 1 - Những vấn đề chung về giáo dục kỹ năng sống; chương 2 - Nội dung giáo dục kỹ năng sống; chương 3 - Phương pháp giáo dục kỹ năng sống; chương 4 - Thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống.
Mời các bạn liên hệ thư viện để có nội dung cụ thể

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)