Đánh giá bối cảnh tại Việt Nam tác động đến các chính sách cải cách giáo dục hiện hành

Bài báo này phân tích ảnh hưởng của bối cảnh hiện tại ở Việt Nam đến quá trình thực hiện cải cách giáo dục do Chính phủ ban hành. Với quan điểm cho rằng, việc ban hành và thực hiện bất kỳ chính sách nào không thể bỏ qua tác động của bối cảnh, bài viết cũng sử dụng kinh nghiệm để quan sát thực tế tại các trường học của Nhật Bản để so sánh và quảng bá nhằm mục đích đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu cải cách giáo dục tại Việt Nam.