Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý phương tiện dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Bài viết nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý phương tiện dạy học ở các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Thọ Xuân. Các nhà quản lý cần chú ý quan tâm đến thực trạng này để từ đó có biện pháp nâng cao mức độ ảnh hưởng có lợi, hạn chế ảnh hưởng bất lợi của các yếu tố khách quan, chủ quan đến hiệu quả quản lý phương tiện dạy học ở các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.