Xung đột tâm lý giữa cha mẹ và con lứa tuổi học sinh THCS về nhu cầu độc lập

Nội dung bài viết trình bày về xung đột tâm lý, các mức độ xung đột tâm lý giữa cha mẹ và con lứa tuổi học sinh THCS về nhu cầu độc lập và các biểu hiện của hành vi xung đột tâm lý về 2 mặt: hành vi ngôn ngữ và hành vi phi ngôn ngữ.