Xây dựng mô hình tìm hiểu nhân tố tác động đến động lực của giảng viên khi thực hiện dạy học theo dự án

Nghiên cứu này nhằm nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính tích cực sử dụng phương pháp dạy học theo dự án nhằm tìm ra mối liên hệ giữa yếu tố sự hỗ trợ nhà trường, động lực của giảng viên đến tính kiên trì áp dụng phương pháp dạy học mới. Nghiên cứu thực hiện dựa trên phản hồi giảng viên trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn sau khi họ hoàn thành bảng câu hỏi về động lực của bản thân và sự hỗ trợ của nhà trường trong việc áp dụng phương pháp dạy học theo dự án.