Xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý trường Cao đẳng (Trường hợp Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Thương mại)

Bài viết trình bày vấn đề xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý trường Cao đẳng; thực trạng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý; đề xuất một số giải pháp xây dựng đội ngũ giáo viên cho trường Cao đẳng nhằm nâng cao chất lượng quản lý của hệ thống giáo dục Cao đẳng và Đại học ở Việt Nam.