Tổ chức hoạt động điều hoà cảm giác cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ

Nội dung bài viết đề cập đến tầm quan trọng của các giác quan và điều hòa cảm giác cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ. Bài viết cũng đề cập đến những hoạt động giúp điều hòa cảm giác cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ cũng như các hình thức tổ chức hoạt động điều hòa cảm giác cho trẻ tự kỉ bao gồm: Luyện tập, trò chơi, ngoại khóa và tích hợp vào các hoạt động khác.