Thích ứng về mặt nhận thức của các nhóm yếu thế - ThS. Tô Thúy Hạnh

Thích ứng về mặt nhận thức có vai trò quan trọng đối với sự thích ứng xã hội nói chung của các nhóm xã hội yếu thế. Bởi vì, đây là cơ sở cho việc thích ứng về hành vi của họ. Bài viết "Thích ứng về mặt nhận thức của các nhóm yếu thế" nghiên cứu thực trạng thích ứng về mặt nhận thức của các nhóm xã hội yếu thế. Mời các bạn cùng tham khảo.