Sự phát triển kinh tế Việt Nam và nhiệm vụ của giáo dục, đào tạo

Nội dung bài viết trình bày về vấn đề tình hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam những năm qua, những thách thức đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam, mô hình tăng trưởng và vấn đề phát triển nguồn nhân lực, thực trạng giáo dục đào tạo Việt Nam và nhiệm vụ.