Sự đa dạng của trẻ tự kỉ theo học thuyết “bát sa lát hoa quả” và một số kĩ năng giáo dục hiệu quả cho trẻ tự kỉ theo phương pháp ưu tiên cá nhân tại Úc

Bài viết này giới thiệu phương pháp tiếp cận tự kỉ giống như "bát sa lát hoa quả" và đưa ra 6 kĩ năng làm việc với trẻ tự kỉ theo phương pháp ưu tiên cá nhân dựa vào học thuyết “hệ thần kinh đa dạng”.