Sáng tạo sư phạm

Bài viết đề cập khung lí thuyết sáng tạo sư phạm ba nhân tố bao gồm giảng dạy đổi mới, học tập sáng tạo với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin. Khung lí thuyết này là điểm khởi đầu cho các nghiên cứu về sáng tạo sư phạm. Kết quả nghiên cứu ban đầu tạo tiền đề ứng dụng sáng tạo sư phạm trong tương lai.