Quy trình sử dụng bài tập giáo dục học trong giờ học thảo luận ở trường đại học

Bài viết đi sâu nghiên cứu và đưa ra quy trình sử dụng bài tập Giáo dục học trong các giờ thảo luận, giúp giảng viên dạy ở các trường sư phạm có thể tham khảo trong quá trình thực hiện, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn học.