Phát triển giáo dục - đào tạo là động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội

Bài viết Phát triển giáo dục - đào tạo là động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội nhằm phân tích, chứng minh, khẳng định vai trò của phát triển giáo dục - đào tạo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Nó là động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Bài viết phân tích dựa trên tư tưởng của C.Mác và sự phát triển của con người. Tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.