Phát triển chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ quản lý trường phổ thông theo tiếp cận năng lực và chuẩn hiệu trưởng

Bài viết đề xuất việc đổi mới chương trình bồi dưỡng phát triển năng lực quản trị cho cán bộ quản lý trường phổ thông theo định hướng tiếp cận năng lực và chuẩn hiệu trưởng. Bài viết phân tích các yêu cầu phát triển năng lực cán bộ quản lý trường phổ thông, từ đó đề xuất một số chuyên đề bồi dưỡng phát triển năng lực quản trị cho cán bộ quản lý trường phổ thông dựa trên chuẩn hiệu trưởng trong bối cảnh thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.