Nghiên cứu trí tuệ xã hội của sinh viên đại học sư phạm

Bài viết trình bày nghiên cứu khái niệm trí tuệ xã hội và mô hình trí tuệ xã hội của sinh viên đại học sư phạm. Dựa trên mô hình trí tuệ xã hội mang đặc trưng nghề nghiệp của sinh viên đại học sư phạm (ĐHSP), tác giả đã thiết kế ra bộ trắc nghiệm để đánh giá chỉ số trí tuệ xã hội (SQ) của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.