Nghiên cứu lựa chọn trò chơi vận động nhằm phát triển tố chất thể lực chung cho sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Sử dụng các phƣơng pháp thường quy trong nghiên cứu khoa học thể dục thể thao, đề tài tiến hành đánh giá thực trạng việc sử dụng trò chơi vận động trong giảng dạy của giảng viên và thể lực chung của sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên làm cơ sở cho việc lựa chọn các trò chơi vận động phù hợp phát triển tố chất thể lực chung cho sinh viên.