Nghiên cứu chính sách quốc tế hóa của một số Quốc gia và gợi ý chính sách cho giáo dục Việt Nam

Bài viết đúc kết các kinh nghiệm của các Quốc gia thuộc nhóm 50 trường Đại học hàng đầu Châu Á để có những gợi ý cho Việt Nam về chiến lược quốc tế hóa giáo dục Đại học trong chiến lược đầu tư mục tiêu vào các trường Đại học có lịch sử lâu đời và tiềm năng nghiên cứu.