Nâng cao chất lượng thực hành thực tập hoạt động tạo hình trong giáo dục mầm non tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

Thực hành thực tập là một trong những nội dung cốt lõi, quan trọng của chương trình đào tạo giáo viên mầm non tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Mục đích của nội dung này nhằm hình thành nǎng lực nghề nghiệp cả về lý luận và thực hành, trong suốt quá trình đào tạo, các nội dung thực hành thực tập giúp sinh viên thích ứng dần với hoạt động của nghề giáo viên mầm non.