Một số yếu tố ảnh hưởng tới việc rèn luyện kỹ năng tự học của sinh viên năm thứ nhất khoa Giáo dục mầm non trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương đáp ứng yêu cầu học chế tín chỉ

Bài viết đề cập đến một số vấn đề có liên quan đến quá trình rèn luyện kỹ năng tự học của sinh viên năm thứ nhất Khoa Giáo dục mầm non trường Cao đẳng Sư phạm, trên cơ sở đó xác định và phân tích các yếu tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến quá trình rèn luyện kỹ năng tự học của sinh viên năm thứ nhất Khoa Giáo dục mầm non trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ.