Lấy ý kiến phản hồi về việc xây dựng mạng lưới liên kết các trường mầm non thực hành tại các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non

Xây dựng mạng lưới liên kết các trường mầm non thực hành là một việc làm vô cùng quan trọng ở mỗi cơ sở đào tạo giáo viên mầm non. Chương trình đào tạo giáo viên mầm non ở các trường cao đẳng và đại học đã theo hướng tiếp cận năng lực thì việc lựa chọn, xây dựng mạng lưới cơ sở thực hành phù hợp đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện, hội nhập của giáo dục Việt Nam và thế giới là điều tất yếu.