Khó khăn tâm lý của học sinh khiếm thính trung học cơ sở và trung học phổ thông ở tỉnh Đồng Nai

Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng khó khăn tâm lý của học sinh khiếm thính Trung học cơ sở và Trung học phổ thông tại các trung tâm nuôi dạy học sinh khiếm thính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.