Hướng dẫn thực hành cho sinh viên ứng dụng Steam trong giáo dục mầm non

Bài viết trình cách hướng dẫn thực hành cho sinh viên ứng dụng dụng cách tiếp cận Steam trong giáo dục mầm non với 5 lĩnh vực: Khoa học (Science); Công nghệ (Technology); Kỹ thuật (Engineering); Nghệ thuật (Art) và Toán (Math) thông qua các hoạt động sinh hoạt hàng ngày ở trường mầm non.