Ebook Tiến tới một xã hội học tập ở Việt Nam: Phần 2

Phần 2 của ebook "Tiến tới một xã hội học tập ở Việt Nam" tiếp tục trình bày nội dung của các bài báo cáo khoa học như: Khái niệm, mục đích và điều kiện hình thành xã hội học tập ở Việt Nam, xã hội học tập: năng động và thích ứng cao, những điều kiện xây dựng xã hội học tập, một số vấn đề về xây dựng xã hội học tập, hội nhập với nền kinh tế thế giới và việc hình thành xã hội học tập ở Việt Nam, giáo dục không chính quy và xã hội học tập,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.