Ebook Tiến tới một xã hội học tập ở Việt Nam: Phần 1

Ebook Tiến tới một xã hội học tập ở Việt Nam là một tập sách tuyển chọn giới thiệu một số bài báo cáo khoa học trong các cuộc Hội thảo về các vấn đề mang tên " Xã hội học tập". Phần 1 của cuốn sách gồm các bài báo sau: Khái niệm và các điều kiện cơ bản xây dựng xã hội học tập, xây dựng xã hội học tập ở nước ta, một cuộc cách mạng về giáo dục, các điều kiện xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam hiện nay, giáo dục Việt Nam: hiện trạng và yêu cầu đổi mới,... Mời các bạn cùng tham khảo.