Ebook Tài liệu tập huấn dạy học theo sách giáo khoa mới các môn Toán – Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội lớp 1: Phần 1

Ebook Tài liệu tập huấn dạy học theo sách giáo khoa mới các môn Toán – Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội lớp 1: Phần 1 trình bày những vấn đề cơ bản của sách giáo khoa phát triển năng lực; định hướng phát triển bộ sách giáo khoa Cùng học để phát triển năng lực; Cấu trúc sách giáo khoa và tài liệu tham khảo bổ trợ; những đặc trưng của bộ sách giáo khoa Cùng học để phát triển năng lực; tài liệu tập huấn môn Toán, Tiếng Việt.